04 september 2015

Å se
Lingis skiller mellom en mer dyptgripende persepsjon og en mer overflatisk sensitivitet i møtet med den andre. En dyptgripende persepsjon kan se dypere inn i en verden bak det man ser: "... - envisions the road the other has traveled, the obstacle she has cleared, the heat of the sun he is fleeing" (Lingis, 1994, s. 23).31 august 2015

Den dannede

Dannelse innebærer åpenhet overfor nye og andre måter å være menneske på - i et postmoderne perspektiv. Men vi vet ikke alltid resultatet av å åpne opp for det vi ikke vet hva er eller kan bli.
Vi mister kontroll, vi risikerer...Biesta omtaler dette som en vakker risiko (2014).28 august 2015

Det sanneHva er sannere  - boblen i luften eller boblen på bakken?
For Bakhtin kan sannhet være gjenstand for dialog og forhandling.Det vi ser kan åpne for nye sannheter.

Dersom ytringene våre på bakgrunn av observasjoner kan oppleves som meningsfulle og sanne i en felles diskurs, kan det være sant, hevder den amerikanske filosofen Alhonso Lingis (1994). Det begrenser oss og gir  muligheter...

13 februar 2015

Den andre


Hvem er den andre?
Kan vi forstå den andre ut i fra oss selv?

Levinas kritiserer  av det han kaller ”ego-logien” i vestlig filosofi, der den Andre, det andre subjektet, blir en slags reduksjon av en selv fordi  det kan føre til en mangelfull forståelse av den andre.  Å tolke den andre i lys av en selv og at det kan krenke verdigheten til de vi står overfor...

"Å kjenne på om erten kan smerte"

11 februar 2015

Det kategoriske

Forskjellighet er noe vi kan like og mislike.

I følge Kristeva gir det oftest en følelse av trygghet å plassere omgivelsene rundt oss i kategorier og dikotomier fordi det holder det kaotiske på avstand og det ordner virkeligheten for oss, men det må ikke være sånn, hevder hun (2008).
09 februar 2015

Det overflødige

Må vi fylle alle begre i tilfelle vi skulle trenge det?

Kan vi vente og se om det kan være overflødig?

Derrida er opptatt av "det av i morgen" (Derrida i Biesta, 2013).

Hvis vi er for travle til å fylle begre, er det vanskelig å få plass til det vi kanskje venter på skal komme.


07 februar 2015

Det skrøpelige

I bevissthetens utkantområder kan vi dumpe borti litt slagg.

Hvis andres annerledeshet uroer oss, kan vi være nærmere slagget enn vi er komfortable med.Kristeva ser en sammenheng mellom om det vi tenker i det stille og det som skjer på samfunnsnivå (2008). Å skape et bedre samfunn for alle, vil kreve noe opprydningsarbeid.